Hallitus

Tiedon hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Tiedon hallituksen kokoonpano ja valinta

Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään kuudesta ja enintään kahdestatoista jäsenestä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten tulee olla ammatillisesti päteviä ja hallituksella kokonaisuutena tulee olla riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus yhtiön toimialasta ja markkinoista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista, valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä hallitukseen henkilöstön edustusta koskevan sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi vuotta.

Henkilöstöedustuksen tavoitteena on mm. tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon, parantaa viestintää ja päätöksentekoa konsernin sisällä, lisätä luottamusta yritysjohdon ja henkilöstön välillä sekä vahvistaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen johdon nimittämistä tai erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteiden ehtoja tai työtaisteluihin liittyviä seikkoja.

 

Hallitus 31.12.2014

Nimi Syntymävuosi Kansalaisuus Koulutus  Päätoimi
Markku Pohjola
(Puheenjohtaja)
1948 Suomi Ekonomi Hallitusammattilainen
Kurt Jofs
(varapuheenjohtaja)
1958 Ruotsi Diplomi-insinööri Yrittäjä, sijoittaja ja hallituksen jäsen
Eva Lindqvist 1958 Ruotsi Diplomi-insinööri, MBA Hallitusammattilainen
Sari Pajari 1968 Suomi Diplomi-insinööri Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Metsä Board Oyj
Risto Perttunen 1954 Suomi Diplomi-insinööri, ekonomi, MBA Yrittäjä, sijoittaja, hallituksen jäsen
Endre Rangnes 1959 Norja Ekonomi Hallitusammattilainen
Teuvo Salminen 1954 Suomi Kauppatieteiden maisteri, KHT Hallitusammattilainen
Jonas Synnergren 1977 Ruotsi Kauppatieteiden maisteri Osakas, Cevian Capital AB
Esa Koskinen
(henkilöstön edustaja)
1955 Suomi Kauppatieteiden maisteri Testisuunnittelija
Anders Palklint
(henkilöstön edustaja)
1967 Ruotsi Diplomi-insinööri Vanhempi projektipäällikkö

 

Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2014
  Hallituksessa vuodesta Riippumaton Hallituksen kokoukset Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset Palkitsemis-
valiokunnan
kokoukset
Väliaikaisen
työryhmän
kokoukset1
Markku Pohjola 2009 Kyllä 16/16 - 11/11 6/6
Kurt Jofs 2010 Kyllä 14/16 - 11/11 6/6
Eva Lindqvist 2010 Kyllä 16/16 5/6 - -
Sari Pajari 2012 Kyllä 16/16 - 11/11 -
Risto Perttunen 2008 Kyllä 16/16 - 11/11 -
Endre Rangnes2 2014 Kyllä 15/15 5/5 - 6/6
Teuvo Salminen 2010 Kyllä 16/16 6/6 - 6/6
Jonas Synnergren 2012 Ei 16/16 6/6 - 6/6
Ilkka Sihvo3 2012 Kyllä 1/1 1/1 - -
Esa Koskinen 2014 - 13/134 - - -
Anders Palklint 2014 - 12/12 - - -
Ingela Öhlund5 2013 - 1/1 - - -

Kaikki Tiedon hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja seitsemän jäsentä kahdeksasta on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten riippumattomuus arvioidaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa hallitukselle mahdollisista muutoksista, jolloin riippumattomuus arvioidaan uudestaan.

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset ja entiset luottamustehtävät sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on esitetty Tiedon verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille).

Tiedon hallituksen tehtävät

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä. Lisäksi hallituksen työskentely perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan.

Hallitus:

 • hyväksyy yhtiön arvot, strategian ja organisaatiorakenteen
 • määrittelee yhtiön osinkopolitiikan
 • hyväksyy yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin ja valvoo niiden toteutumista
 • seuraa yhtiön toimivan johdon nimittämiseen liittyviä kysymyksiä, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
 • päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, asettaa vuotuiset tavoitteet ja arvioi niiden saavuttamista
 • päättää toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta
 • käy läpi suurimmat riskit ja niiden hallinnan vähintään kerran vuodessa
 • käy läpi ja hyväksyy osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätöksen
 • käy läpi ja hyväksyy yhtiön tärkeimmät politiikat
 • tapaa yhtiön tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön johdon läsnäoloa 
 • nimittää hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja määrittelee valiokuntien tehtävät
 • käy läpi arviot valiokuntiensa ja toimitusjohtajan työskentelystä
 • arvioi omaa toimintaansa.

Tiedon hallituksen työskentely

Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka toimii kokousten sihteerinä. Ennalta sovittujen kokousten lisäksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa sekä joko sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä.

Hallituksen valiokunnat ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen käsittelemät asiat. Hallitus saa tietoja yrityksen taloudellisesta tuloksesta kuukausittain ja tarkemmat taloudelliset raportit neljännesvuosittain. Aineisto kaikista käsiteltävistä asioista toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Muu mahdollinen aineisto toimitetaan johdon aloitteesta tai hallituksen pyynnöstä. Hallituksen jäseniä informoidaan välittömästi kaikista merkittävistä tapahtumista.

 

Tiedon hallituksen työskentely vuonna 2014

 • Vuonna 2014 hallitus kokoontui 16 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 99,1.
 • Vuoden aikana hallitus kokoontui kaksi kertaa ilman yrityksen johtoa.
 • Hallitus piti yhden yhteiskokouksen tilintarkastajien kanssa.
 • Hallitus tapasi tilintarkastajat kerran ilman johdon läsnäoloa.

Hallituksen työskentelyn arviointi

Tiedon hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Arviointi tehtiin viimeksi vuoden 2014 loppupuolella yhdessä ulkoisen konsultin kanssa. Arvioinneissa tarkastellaan hallituksen tietämystä yhtiön toiminnasta ja johtamisesta sekä sen toimialaosaamista. Lisäksi arvioidaan hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa informoidaan arvioinnin tuloksista, ja ne otetaan myös huomioon hallituksen laatiessa seuraavaa vuotuista toimintasuunnitelmaansa.

Hallituksen valiokunnat

Tiedon hallitusta avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja päättää niiden kokoonpanosta.

Koko hallitus vastaa valiokunnille määrätyistä tehtävistä. Tarkastus- ja riskivaliokunta kuitenkin valmistelee itsenäisesti koko hallituksen puolesta varsinaiselle yhtiökokoukselle esityksen yhtiön tilintarkastajien nimittämisestä ja arvioi tilintarkastajien palkitsemista sekä järjestää tähän liittyvän tarjouskilpailun.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon. Jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön henkilöstöjohtaja toimii kokousten sihteerinä.

Vuonna 2014 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kaikki jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen päätöksen mukaisesti palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat

 • Markku Pohjola (puheenjohtaja)
 • Kurt Jofs
 • Sari Pajari
 • Risto Perttunen

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • seurata palkitsemisohjelmien tavoitteiden toteutumista, palkitsemissuunnitelmien toteutumista, suoritusten arviointia ja palkkioiden määrittämistä
 • valvoa tulospalkkion maksamiselle määriteltyjen tavoitteiden toteutumista palkitsemisohjelman mukaisesti
 • valmistella esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
 • valmistella esitys valiokuntien jäseniksi ja puheenjohtajiksi sekä valiokuntien tehtäviksi ja vastuualueiksi
 • seurata hallinnoinnin ja ohjauksen tilaa
 • valmistella esitys toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkitsemisesta sekä henkilöstön palkitsemisperiaatteet
 • valmistella hallitukselle optio-ohjelmat ja muut osakkeisiin perustuvat kannustinohjelmat
 • arvioida toimitusjohtajan toimintaa
 • valmistella johtoryhmän arviointia
 • valmistella esitys hallituksen työjärjestykseksi.

Palkitsemisvaliokunnan työskentely vuonna 2014

 • Vuonna 2014 valiokunta kokoontui 11 kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.
 • Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tulosten hyväksyminen vuodelta 2013, johtoryhmän palkitsemisen arviointi, vuoden 2014 tulospalkkiokriteerien seuranta sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmaan 2012–2014 valittujen henkilöiden hyväksyminen. Valiokunta hyväksyi uudistetun lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmärakenteen vuodelle 2015 ja uuden pitkän aikavälin kannustinohjelman vuodelle 2015.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon ja jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityistä asiantuntemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Kokousten sihteerinä toimii yksi yhtiön lakimiehistä.

Vuonna 2014 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kolme jäsentä neljästä oli riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrityksen johtamisesta ja taloudesta ja näin ollen myös vaadittu asiantuntemus.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet olivat

 • Teuvo Salminen (puheenjohtaja)
 • Eva Lindqvist
 • Endre Rangnes
 • Jonas Synnergren

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ja tapaa yhtiön tilintarkastajat myös ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

 • käydä läpi ja valvoa sisäistä valvontaa, erityisesti taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaa
 • käydä läpi osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
 • arvioida, miten yrityksessä noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja yrityksen eettisiä periaatteita
 • arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen riittävyyttä
 • käydä läpi, arvioida ja hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma
 • arvioida riskienhallinnan kattavuutta ja seurata sen tehokkuutta
 • käydä läpi merkittävät riskit ja tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet
 • valmistella esitys yhtiökokoukselle koskien tilintarkastajien valintaa ja heidän palkkioitaan
 • arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta ja tilintarkastussuunnitelmaa ja käydä läpi tilintarkastuskertomukset
 • valvoa tilintarkastusta ja käydä läpi tilintarkastajien kanssa kysymykset, jotka tulee saattaa hallituksen tietoon.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan työskentely vuonna 2014

 • Vuonna 2014 valiokunta kokoontui 6 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 96,6.
 • Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta keskittyi projektiriskien hallintaan sekä sisäisessä tarkastuksessa ja tilintarkastuksessa tapahtuneiden muutosten seurantaan.