Merkittävimmät riskit

Tiedon riskit on jaettu strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja sääntelyn noudattamiseen (compliance) liittyviin riskeihin.

Strategiset riskit liittyvät markkinoiden volatiliteettiin, uusiin teknologioihin liittyvään tietotekniikkamarkkinoiden transformaation (ml. yhteiskunnan digitalisaatio), muutoksen hallintaan, osaamisen riittävän nopeaan uusiutumiseen, kykyyn reagoida uusiin markkinatoimijoihin, riippuvuuteen tietyistä suurista asiakkaista eräillä liiketoiminta-alueilla sekä toimitusten laadun vakiinnuttamiseen dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Toiminnalliset riskit liittyvät liiketoimintamallin muuttamiseen jatkuvissa palveluissa, riskien ja jatkuvuuden hallintaan, asiakkaiden tarjouspyyntöihin ja vaatimusten analysointiin sekä korkean ammattitaidon ylläpitämiseen toimitusten hallinnassa sekä laadunvarmennuksessa.

Taloudelliset riskit koostuvat pääasiassa luottoriskistä, valuuttariskistä, korkoriskistä ja likviditeettiriskistä.

Sääntelyyn liittyvät riskit liittyvät lukuisten eri vaatimusten noudattamiseen: sisäiset politiikat ja säännöt, eettinen toimintatapa ja korkea moraali, lait (korruption- ja lahjustenvastaisuus, sisäpiirisäätely, vientivalvonta) ja muut ulkoiset säädökset.

Riskit ryhmitellään yhtiön riskiraportoinnin työkaluilla riskikarttoihin, jotka Tiedon johtoryhmä ja tarkastus- ja riskivaliokunta käy läpi. Yhtiön merkittävimmät riskit sekä keinot hallita niitä on kuvattu alla.

Markkinoiden volatiliteetti

Muutokset pohjoismaisilla ydinmarkkinoilla vaikuttavat suoraan markkinaolosuhteisiin ja johtavat volatiliteettiin, millä saattaa olla kielteinen vaikutus pohjoismaisten markkinoiden kasvuun. Muutokset taloudellisessa ympäristössä ja asiakaskysynnässä saattavat vaikuttaa sekä liiketoiminnan volyymiin että hintatasoon, mikä voi johtaa odotettua hitaampaan liikevaihdon kasvuun.

Jatkuvia palveluja koskevat monivuotiset sopimukset vähentävät osaltaan näitä vaikutuksia. Tieto pyrkii myös solmimaan pitkäaikaisia liikesuhteita ja olemaan avainasiakkaidensa suosituin toimittaja. Yhtiö toteuttaa tiukkaa kustannus- ja investointivalvontaa seuraten jatkuvasti investointien tuloksia yhdistäen nämä selkeään päätöksentekoon. Globaali palvelutarjonta, uusien tuotteiden myyminen olemassa oleville asiakkaille ja kova hintakilpailu ovat globaalin toimitusmallin kehittämisen tärkeimmät ajurit tietotekniikkasektorilla. Tieto haluaa olla Pohjoismaiden johtava pilvipalveluiden tarjoaja yrityksille. Tätä tuetaan olemassa olevalla osaamisella sekä oikeiden kumppaneiden valinnalla ja pilviosaamisen kehittämisellä.

Muutos ja transformaatio

Laajassa sopeutumisessa markkinoihin organisaation transformaation ja uudelleenorganisoinnin kautta muutokseen liittyvä vastustus saattaa pidentää siirtymävaihetta ja vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen vielä pitkään muutoksen jälkeen. Laajassa ulkoistuksessa markkinoiden täyttyminen voi rajoittaa ratkaisuvaihtoehtoja, ja suotuisan kustannustason toimipisteiden kustannukset voivat kasvaa. Oleellista on ylläpitää oikeaa tasapainoa kotimarkkinoiden ja suotuisan kustannustason maiden resurssien välillä sekä selkeitä ratkaisuvalikoimia. Tiedossa muutoksenhallinta on keskitetty yhteen toimintoon, joka tarjoaa vakioituja työkaluja ja järjestelmiä muutokseen mukaan lukien viestintä, tavoitteiden asettaminen sekä strategian toteuttamiseen ja muutosvaiheeseen liittyvä koulutus. Toimintoa voidaan käyttää myös uudelleenkoulutuksen suunnittelussa ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentämisessä vastauksena uusien markkinatoimijoiden asettamiin haasteisiin.

Riippuvuus suurista asiakkaista ja harvoista markkinoista tai toimialoista

Lähes 50 % Tiedon liikevaihdosta ja suurin osa sen voitoista tulee Suomesta, jossa Tiedon suuri markkinaosuus vaikeuttaa kasvua. Ruotsi on selkeästi toiseksi suurin markkina, joka kasvaa edelleen. Lähes puolet konsernin liikevaihdosta syntyy tietoliikenne- ja finanssitoimialoilla. Lisäksi noin puolet yhtiön nykyisistä palveluista on kertaluonteisia palveluita. Nopeat muutokset näiden alueiden markkinaympäristössä, asiakaskysynnässä sekä asiakkaiden strategioissa tai kilpailutilanteessa saattavat vaikuttaa kielteisesti Tiedon toimintaan ja kannattavuuteen.

Voidakseen hajauttaa liiketoimintaansa Tieto tarjoaa myös palveluja muille toimialoille ja haluaa kehittään liiketoimintavalikoimaansa tarjoamalla koko elinkaaren kattavia tietotekniikkapalveluja vahvistaen näin asemaansa sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa. Voidakseen edelleen parantaa kilpailukykyään ja vähentää riskiä Tieto tarjoaa palveluita ja ratkaisuja teollistetulla ja standardoidulla tavalla.

 

Palveluiden jatkuvuus

Asiakkaiden ja yhteiskunnan luottamus perustuu sataprosenttiseen käytettävyyteen. Tämän vuoksi liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu on etusijalla Tiedon toiminnan hallinnassa. Tähän suunnitteluun sisältyy palveluiden ja järjestelmien huolellinen läpikäynti yksittäisten virhepisteiden välttämiseksi.

Jotta Tieto voi vähentää palvelun jatkuvuuteen liittyvää riskiä ja ymmärtää paremmin konesalien riippuvuussuhteita, asiakokonaisuuksien hallintaa ja seurantajärjestelmiä uudistetaan jatkuvasti.  Laajan liiketoiminnan keskeytysvakuutuksen lisäksi Tiedon palautus- ja varmuuskopiointijärjestelmät varmistavat mahdollisten palvelukatkosten hoidon. Tapahtumien analysointi, parhaat käytännöt ja kokemukset aiemmista tapahtumista auttavat valmistautumaan palvelun jatkuvuuden riskeihin ja vähentämään niitä. 

Tarjouspyyntöihin ja toimitusten hallintaan liittyvät laatukustannukset

Virhearviot asiakkaiden muuttuvien tarpeiden, liiketoimintaprosessien sekä tarkkojen vaatimusten ymmärtämisessä ja analysoinnissa saattavat johtaa projektien ja palvelujen virheelliseen mitoittamiseen, mikä voi vaikeuttaa asiakassopimusten noudattamista. Tämä voi puolestaan johtaa projektien aikataulujen venymiseen, tappioihin tai asiakassopimusten irtisanomiseen. Joissain tapauksissa myös yrityksen brändi saattaa kärsiä.

Tieto kerää jatkuvasti palautetta asiakkailtaan voidakseen luoda itselleen eri liiketoiminta-alueiden vaatimukset ja tarkastuslistat. Toimitusten riskienhallintaa, vaatimusten analysointia, toimitusten hallintaa sekä niiden laadunvarmistusta parannetaan jatkuvasti riskien vähentämiseksi. Tieto on myös kehittänyt riskienhallintatyökaluja, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää asiakkaiden tarjouspyyntöjä ja hallita riskejä myynnistä aina toimituksiin saakka. Jos asiakkaan liiketoimintavaatimuksissa tapahtuu muutoksia, niistä johtuvat projektitoimitusten muutokset hallinnoidaan sopimusten mukaan projektiorganisaatiossa standardimenetelmin.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kova kilpailu ja uusien palveluiden kysyntä edellyttävät osaamisen uudistamista, uuden osaamisen saamista ja vanhan liiketoimintaosaamisen säilyttämistä, jotta yhtiö voisi kehittää uusia palvelumalleja ja tarjoomiaan. Tiedon menestys perustuu sitoutumiseen, innovaatioihin, uuden osaamisen saamiseen, osaamisen uudistamiseen, asiakkaiden liiketoiminnan sisäistämiseen ja organisaation kypsyyteen. Lisäksi menestyksen avaintekijöitä ovat Tiedon työntekijöiden ja esimiesten toiminnan tulokset sekä paikallisesti että yhtiön globaaleissa toimituskeskuksissa.

Yhtiön tulos ja strategian toteuttaminen saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja palkkaamaan uutta henkilöstöä, jolla on tarvittava osaaminen. Henkilöstön korkea vaihtuvuus saattaa myös viivästyttää asiakasprojekteja ja johtaa sopimussakkoihin tai asiakkaiden menettämiseen.

Vähentääkseen näitä riskejä Tieto toteuttaa yhtenäisiä toimitusmalleja kaikissa toimipisteissään ja tarjoaa työntekijöilleen haastavia tehtäviä, monipuolista kehittymistä, sosiaalista kanssakäymistä ja koulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisia urapolkuja työkierron avulla. Yhtiön palkitsemisjärjestelmät ovat kilpailukykyisiä ja sisältävät koko konsernin kattavat kannustinjärjestelmät. Houkuttelevilla rekrytointityökaluilla ja -strategioilla sekä osaamisen hallinnalla ja kehittämisellä on keskeinen asema Tiedon strategiassa. Lisäksi yhtiön Employer Branding -ohjelman avulla rakennetaan ja vahvistetaan yhtiön imagoa houkuttelevana työnantajana sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Luottoriskit

Yleisten markkinaolosuhteiden ja maailmantalouden muutokset saattavat lisätä taloudellisia riskejä.  Luottoriskejä saattaa syntyä, jos asiakkaat tai taloudelliset vastapuolet eivät pysty täyttämään velvoitteitaan Tietoa kohtaan.

Tiedon luottopolitiikan mukaan rahoitusosasto vastaa asiakkaiden luottokelpoisuuden arvioinnista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Arvioissa otetaan huomioon aiemmat kokemukset, asiakkaan taloudellinen tilanne ja muut oleelliset tekijät. Taloudellisiin vastapuoliin liittyviä luottoriskejä hallitaan käyttämällä vastapuolille määriteltyjä limiittejä Tiedon rahoituspolitiikan mukaisesti.

Yhtiössä on lisätty tietoisuutta luottoriskeistä lisäraportoinnin ja -koulutuksen avulla. Tieto on myös muuttanut perintäprosessiaan luottoriskien kasvun myötä.

Valuuttariskit

Yhtiön valuuttariski syntyy ulkomaankaupasta, varainhallinnasta ja sisäisestä rahoituksesta.  Myös konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien muuntaminen euroiksi aiheuttaa valuuttariskiä.

Koska merkittävä osuus konsernin liikevaihdosta syntyy Ruotsissa, Ruotsin kruunun muutokset euroon nähden saattavat vaikuttaa konsernin tilinpäätökseen.

Yhtiön rahoituspolitiikassa määritellään periaatteet ja riskirajat, joiden puitteissa toimitaan.

Likviditeettiriski

Tavallisuudesta poikkeavat markkinaolosuhteet rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikeuttaa uuden rahoituksen saantia väliaikaisesti ja lisätä rahoituskustannuksia.

Yhtiön rahoitustoiminto seuraa ja hoitaa Tiedon likviditeettiä ylläpitämällä riittävää laina- ja sijoitussalkkua. Vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja niiden kustannuksia analysoidaan jatkuvasti. Tiedon taloudellisia riskejä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sääntelyn noudattamiseen liittyvät riskit

Tiedossa hallinnointi, riskit ja säädösten noudattamisen valvonta liittyvät läheisesti toisiinsa. Niiden johtaminen määritellään yhtiön periaatteissa ja ohjeissa ja niitä valvotaan asianmukaisesti. Esimerkiksi taloushallinnossa taloudellinen raportointi, ohjeiden noudattaminen ja riskien seuranta on integroitu päivittäiseen toimintaan. Automatisoitujen prosessien ja säätelyn noudattamisen hallintaan kehitettyjen työkalujen ansiosta Tieto pystyy helposti sopeutumaan muutoksiin liiketoimintaolosuhteissa, sääntelyssä tai yhtiön periaatteissa. Lisäksi käytössä on tarvittavat riskikontrollit.