Palkitseminen

Tiedon palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on saada yhtiöön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään yhtiön henkilöstöpolitiikassa, jota yhtiö soveltaa globaalisti yhtiön kaikissa yksiköissä tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisen suunnittelusta ja muun henkilöstön palkitsemisperiaatteiden laatimisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta valiokunnan esityksestä.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

  • hallituksen puheenjohtaja 72 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja
  • hallituksen varsinaiset jäsenet 31 500 euroa

Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.

Lisäksi vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille ei ole asetettu rajoituksia osakkeiden luovutuksen suhteen, mutta yhtiö suosittelee, että hallituksen jäsenet pitäisivät kaikki palkkiona saamansa osakkeet niin kauan kuin he ovat Tiedon hallituksen jäseniä.

Edellä kuvatun osakepalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät osallistu muihin osakepohjaisiin järjestelyihin tai saa palkkioita sellaisista eikä hallituksen jäsenillä ole eläkejärjestelyjä Tiedossa. Tiedon toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä. Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoon.


Hallituksen jäsenten ja koko hallituksen palkitseminen 20141

  Vuosipalkkio Kokouspalkkiot, euroa3
  Käteispalkkio (60 %)4 Osakepalkkio (40 %)5  
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj) 43 200 1 449 24 800
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja) 28 800 966 23 200
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj) 28 800 966 20 800
Eva Lindqvist 18 900 634 15 200
Sari Pajari 18 900 634 20 000
Risto Perttunen 18 900 634 20 000
Endre Rangnes 18 900 634 18 400
Ilkka Sihvo2 N/A N/A 1 600
Jonas Synnergren 18 900 634 20 800
Yhteensä 195 300 euroa Osakepalkkio 6 551 164 800 euroa

  

Hallituksen jäsenten osakeomistukset Tiedossa
Nimi 31.12.2014 31.12.2013
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj) 23 949 22 500
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja) 10 589 9 623
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj) 9 369 8 403
Eva Lindqvist 3 544 2 910
Sari Pajari 2 377 1 743
Risto Perttunen 6 344 5 710
Endre Rangnes6 634 N/A
Jonas Synnergren 2 377 1 743

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat

  • peruspalkasta ja eduista
  • lyhyen aikavälin kannustimista eli vuotuisesta tulospalkkiosta
  • pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista ja muista osakepohjaisista ohjelmista sekä eläkejärjestelyistä.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuotuisen tulospalkkion tavoitteena on palkita suorituksista, jotka ylittävät odotukset. Tiedon tulospalkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisiin ja yksilöllisiin, mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä taulukossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio on 30 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteet saavutetaan, ja enintään 60 %. Hallitus päättää tulospalkkioiden suuruuden tilinpäätöksen valmistuttua. Tulospalkkio maksetaan toukokuun loppuun mennessä.

Osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustimet

Tiedolla on kahdentyyppisiä osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä: pitkän aikavälin osakekannustinohjelma ja optio-ohjelmia.

Hallitus hyväksyy osakekannustinohjelmien ehdot. Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014 kattaa tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet ja noin 105 avainhenkilöä. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014. Yksittäisiä ansaintajaksoja seuraa rajoitusjakso, jonka pituus on ylimmälle johdolle kaksi vuotta ja muille osanottajille yksi vuosi. Ansaittuja osakkeita ei voi luovuttaa rajoitusjakson aikana.

Hallituksen omien osakkeiden hankkimiseksi ja liikkeeseen laskemiseksi tarvittavia valtuuksia ehdotetaan vuosittain hyväksyttäviksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tiedon osakepohjaisten kannustinohjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille).

Tiedossa ei ole perustettu uusia optio-ohjelmia vuoden 2009 jälkeen. Optio-ohjelmien (2009 A, 2009 B ja 2009 C) ehdot on hyväksynyt varsinainen yhtiökokous, ja niiden suuntaamisesta on päättänyt hallitus henkilöiden suoritusten perusteella. Voimassa olevat ohjelmat kattavat johtoryhmän jäsenet ja noin 150 muuta työntekijää. Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy yhtiön verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Eläkejärjestelyt

Tiedolla on useita eri eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

Useimmat lisäeläkejärjestelyt ovat ns. maksuperusteisia järjestelmiä.7  Maksuperusteissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Useimpien suomalaisten jäsenten osalta vuotuiset maksut eläkevakuutusyhtiön hallinnoimiin eläkejärjestelmiin vastaavat 15 tai 23 %:a henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Kertynyt eläke, mukaan lukien pääomasijoituksen tuotto, maksetaan 60–70 vuoden iästä alkaen henkilön valinnan mukaan.

Toimitusjohtaja ja talousjohtajan eläkejärjestelyjen vuotuinen kustannus on 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Muiden suomalaisten johtoryhmän jäsenten, jotka ovat järjestelyn piirissä, osalta kustannus on 15 % vuotuisesta peruspalkasta.

Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

7Poikkeuksen muodostaa yksi henkilö, jolla on Tiedon aiemmin käyttämä rahastopohjainen eläkevakuutus.  

Toimitusjohtajan palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä toimisuhteen tärkeimmistä ehdoista.  

Toimitusjohtaja
Kimmo Alkio  
Palkka Tammikuusta maaliskuuhun 500 000 euroa/vuosi (41 667 euroa/kk) ja huhtikuusta joulukuuhun 550 000 euroa/vuosi (45 833 euroa/kk) ml. autoetu. Yhteensä 537 500 euroa.
Tulospohjainen lisätulospalkkio Tieto maksoi tammikuussa 2015 toimitusjohtajalle tulospohjaisen lisätulospalkkion. Tulospohjainen lisätulospalkkio perustui hallituksen asettamien haastavien tavoitteiden saavuttamiseen vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tulospalkkioksi määritettiin alun perin 1 000 000 euroa. Tulosten perusteella hallitus hyväksyi 500 000 euron tulospalkkion, joka koostui 10 688 yhtiön omasta osakkeesta ja käteispalkkiosta. 
Tulospalkkio 2014 Ei vielä määritelty (vuonna 2014 maksettiin 0 euroa vuoden 2013 tuloksesta)
Tulospalkkion perusteet 30 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun tavoitteet saavutetaan.
  Enintään 60 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet.
 

Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus:

• Yrityksen tulos 30 %
• Yrityksen myynti 20 %
• TCV 20 %
• Strategian implementointi 30 %

Optiot 2009 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 30 000 osaketta.
 
  •Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalle suunnattuja 2009 C -optioita koski luovutusrajoitus 2.1.2015 saakka.
• Optio-oikeuksien käypä arvo on 330 000 euroa.8
  Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille). 
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014 Mikäli tavoitteet saavutetaan, toimitusjohtajalle maksetaan summa, joka vastaa 50 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 120 % vuotuisesta bruttopalkasta.

Toimitusjohtajalle toimitettiin yhteensä 4 006 Tiedon osaketta vuoden 2013 keväällä liittyen ansaintajaksoon 2012. Ohjelman ehtojen mukaan osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Niiden käypä arvo on 581 250 euroa.9

Lisätietoa löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Ansaintajaksoon 2013 liittyen ei toimitettu osakkeita vuonna 2014. 
Osakepohjainen palkitsemisohjelma

Oikeutettu yhteensä 9 200 osakkeeseen, jos ohjelman kriteerit täyttyvät. Ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Osakkeiden käypä arvo on 197 892 euroa.10

Osakeomistusohje

Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden
bruttoperuspalkkaa.

Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset 328 868 euroa
Eläkeikä 63
Eläkekustannus Vuonna 2014 217 526 euroa.
  Vuotuinen kustannus lakisääteisen eläkkeen lisäksi: 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä).11
Irtisanomisaika Mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kk.
  Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kk.
Irtisanomiskorvaus 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 6 kuukauden peruspalkkaan ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen.
  Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, hänellä ei ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen.

 

Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja)
Palkat yhteensä 2 541 108 euroa
Edut yhteensä 134 983 euroa
Erityismaksut 496 364 euroa
Tulospalkkiot 2014 yhteensä Ei vielä määritelty (vuonna 2014 ei maksettu palkkiota vuoden 2013 tuloksesta) 
Tulospalkkion perusteet Tulospalkkion perusteet sekä palkkioiden tavoite- ja enimmäismäärät vaihtelevat henkilöittäin. Tulospalkkion on määrä palkita
• yhtiön suorituksesta sekä
• yksilön suorituksesta
  Suorituksen arviointi perustuu yllämainittuihin tekijöihin, ja hallitus vahvistaa sen erikseen kullekin johtoryhmän jäsenelle.
  Talousjohtaja: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu yhtiön tulokseen, jota mitataan seuraavilla tekijöillä:
• Yrityksen tulos 
• Yrityksen myynti
• Kassavirran paraneminen 
  Muut jäsenet: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu seuraaviin:
  • yhtiön ja/tai
• oman toimialaryhmän tai palvelualueen tuloskriteerit (liikevoittoprosentti, myynti ja muut tulostavoitteet)
Optiot 2009 B -optio-ohjelma: oikeus merkitä 10 000 osaketta.
  • Optio-oikeuksien käypä arvo on 76 200 euroa12.
  2009 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 46 125 osaketta.
  • Optio-oikeuksien käypä arvo on 507 375 euroa13.
  Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta. 
  Ajantasaiset tiedot kunkin jäsenen omistamista osakkeista ja optioista löytyvät
sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta. 
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014

Mikäli tavoitteet saavutetaan, johtoryhmän muille jäsenille maksetaan pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2012–2014 perusteella summa, joka vastaa 30–40 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 60–80 % vuotuisesta bruttopalkasta.

Ansaintajaksoon 2012 liittyvät palkkiot toimitettiin keväällä 2013 ja 2014. Nykyisten johtoryhmän jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) hallussa on yhteensä 8 057 osaketta, joita koskee ohjelman ehtojen mukainen luovutusrajoitus. Niiden käypä arvo on 1 069 006 euroa14.

  Ansaintajaksoon 2013 liittyen ei toimitettu osakkeita.
 

Lisätietoja yhtiön verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Osakepohjainen palkitsemisohjelma Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja yhteensä 26 300 osakkeeseen, jos ohjelman kriteerit täyttyvät. Ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Niiden käypä arvo on 565 713 euroa15.
Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset 803 204 euroa
Osakeomistusohje Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden
bruttoperuspalkkaa.
Eläkeikä Paikallisten säännösten mukainen.
Eläkekustannus Vuonna 2014 yhteensä 1 015 004 euroa.
  Talousjohtaja: Lakisääteisen eläkkeen lisäksi: vuotuinen kustannus vastaa 23 %:a vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä).16
  Useimmat muut suomalaiset johtoryhmän jäsenet, joilla ei ole aiempia eläkejärjestelyjä: lakisääteisen eläkkeen lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestelmä, jonka vuotuinen kustannus vastaa 15 %:a vuotuisesta peruspalkasta.16
Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.
Irtisanomisaika Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja on 6-12 kk.
Irtisanomiskorvaus Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja vastaa irtisanomisaikaa.

 

 

Johtoryhmän osakeomistus        
  Osakeomistus 31.12.2014 Osakeomistus 31.12.2013 Optiot 31.12.2014 Optiot 31.12.2013
Kimmo Alkio 15 973 15 973 30 000 60 000
Håkan Dahlström17 1 000 N/A 0 N/A
Kolbjørn Haarr 1 171 0 39 000 46 000
Lasse Heinonen 8 731 8 731 15 000 18 000
Per Johanson 1 079 1 079 0 8 000
Ari Järvelä 2 478 2 478 9 000 15 000
Ari Karppinen 6 539 6 539 8 000 28 000
Satu Kiiskinen 1 000 0 0 0
Katariina Kravi 1 090 1 090 0 0
Antti Vasara 4 640 3 000 0 0

Yhteenveto koko johtoryhmän palkitsemisesta vuonna 2014 löytyy myös tilinpäätöksen liitteestä 7. Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).