Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tiedon sisäinen valvonta tukee strategian toteutusta ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Sisäinen valvonta koostuu riskienhallinnasta, talousvalvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä niitä tukevista politiikoista.

Tiedon sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa korostetaan eettisiä arvoja sekä hyvää hallinnointitapaa ja riskienhallintaa.

Sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvät käytännöt ovat osa Tiedon johtamisjärjestelmää, ja ne on integroitu liiketoiminta- ja suunnitteluprosesseihin. 

Riskienhallinta

Tieto käyttää riskienhallintaa liiketoiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, kannattavuuden ja jatkuvuuden kehittämisen välineenä. Riskienhallinnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää yhtiön riskienhallintaa ja raportoida mahdollisista strategisista, taloudellisista, toiminnallisista ja liiketoiminnan säännösten noudattamiseen liittyvistä riskeistä.

 

 

 

Riskienhallinnan viitekehys koostuu riskienhallintaorganisaatiosta, ohjeistuksesta ja riskienhallinnan välineistä. Kunkin prosessin omistaja on vastuussa käytäntöjen jatkuvasta kehittämisestä, mukaan lukien riskien analysointi ja hallinta. Riskienhallintajohtaja vastaa Tiedon riskienhallinnan järjestämisestä ja johtamisesta. Sisäinen tarkastus varmistaa riskienhallinnan tehokkuuden liiketoiminnassa. Tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa yrityksen riskienhallinnan, taloudellisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen riittävyyttä.

 

Riskienhallinnan kehittäminen

Riskienhallintamalli on sopeutettu Tiedon toimintamalliin ja organisaatioon. 

Riskienhallintamallin kehittäminen jatkui koko vuoden 2014, ja sen tärkeimmät tulokset olivat riskienhallintamallin soveltaminen organisaatioon, menetelmien ja työkalujen käyttöönotto sekä Tiedon riskienhallintakulttuurin parantaminen. 

Kehittäminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Tiedon yksiköiden kanssa. Sen hyväksyy Tiedon johtoryhmä, ja sitä arvioi tarkastus- ja riskivaliokunta.

Taloudellinen valvonta

Taloudelliseen raportointiin kohdistuvan sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen raportointi, mukaan lukien osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset, on paikkansapitävää ja että taloudellinen raportointi noudattaa lakeja ja muuta säätelyä.

Tiedon tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo Tiedon ulkoista taloudellista raportointia.

Taloudellinen raportointiprosessi ja vastuualueet

Tiedolla on yhteinen laskenta- ja raportointijärjestelmä, Tieto ERP. Konsernitilinpäätöksen laadinta ja raportointi perustuvat raportointijärjestelmään, joka mahdollistaa kaikkien konsernille raportoivien kustannuspaikkojen ja juridisten yhtiöiden valvonnan. Taloudellinen raportointi koostuu kuukausittaisista tulosraporteista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät tunnusluvut, juoksevista ennusteista ja neljännesvuosikatsauksista.

Taloudellisen raportoinnin seuranta

Yksiköiden Finance Partnerit, johtoryhmä ja hallitus käyvät säännöllisesti läpi taloudelliset raportit.  Seuranta perustuu toteutumien huolelliseen vertailuun tavoitteisiin, ennusteisiin ja edellisiin raportointikausiin. Mikäli toteutuneet tulokset poikkeavat näistä, johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä.

Sisäinen tarkastus

Tiedon sisäinen tarkastus suorittaa sekä liiketoiminnan tarkastusta että sisäisen valvonnan tehtäviä.

Liiketoiminnan tarkastuksen tavoitteena on varmistaa Tiedon toiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus.  Sisäisen valvonnan tehtäviin kuuluu arvioida ja varmistaa yhtiön sisäisten kontrollien ja Tiedon riskienhallinnan riittävyys ja tehokkuus. Sisäiset tarkastukset suunnitellaan ja toteutetaan itsenäisesti mutta yhteistyössä muiden valvontatoimintojen ja tilintarkastajien kanssa. Sisäinen tarkastus raportoi yhtiön talousjohtajalle, toimitusjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuotuisen tarkastussuunnitelman ja vuosikertomuksen.