Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

20. VASTUUSITOUMUKSET
     
EUR 1 000 31.12.2014 31.12.2013
Omasta velasta    
Pantit - -
Konserniyritysten puolesta    
Takaukset 36 226 49 675
Yhteisyritysten puolesta - -
Muiden puolesta    
Takaukset - -
Muut omat vastuut    
Vuonna 2015 (2014) maksettavat vuokravastuut 19 029 24 502
Myöhemmin maksettavat vuokravastuut 41 622 58 839
Vuonna 2015 (2014) maksettavat leasingvastuut 357 294
Myöhemmin maksettavat leasingvastuut 462 318
     
Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia eikä niihin liity lunastusehtoja. Emoyhtiön leasingsitoumuksiin sisältyvät rahoitusleasingsopimukset on konsernitasolla aktivoitu käyttöomaisuuteen.
     
Ylläolevien vastuusitoumusten lisäksi emoyhtiö on antanut vakuuksia koskien eräitä keskeisiä sopimuksia, liittyen IPR- korvausehtoihin. Näiden vastuiden enimmäismäärä on 220 milj. euroa.