Epäsuora kassavirtalaskelma (FAS)

EPÄSUORA KASSAVIRTALASKELMA (FAS)
 
1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta    
Voitto ennen satunnaisia eriä 17 925 10 858
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot 5 913 4 011
Rahoitustuotot ja -kulut -37 769 -93 491
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 8 765 65 442
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -5 165 -13 180
     
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 35 326 -4 022
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -11 966 -12 903
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 18 194 -30 105
     
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -12 292 -37 701
Saadut korot 7 059 29 607
Saadut osingot ja pääomanpalautukset 97 544 79 365
Välittömät verot 4 903 6 745
Liiketoiminnan rahavirta 115 407 47 911
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 982 -2 807
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 5 -
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -1 033 -44 522
Myydyt tytäryhtiöosakkeet - 2 908
Myönnetyt lainat -2 194 -1 821
Lainasaamisten takaisinmaksut 18 801 19 227
Investointien rahavirta 12 597 -27 015
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksetut osingot -65 324 -59 754
Maksullinen osakeanti 5 366 7 052
Pitkäaikaisten velkojen nostot - 100 000
Pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksut -433 -517
Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 969 20 501
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -33 845 -141 138
Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos, netto -27 652 51 498
Saatu konserniavustus 29 000 42 670
Rahoituksen rahavirta -86 917 20 312
     
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-) 41 087 41 208
     
Rahavarat tilikauden alussa 77 978 36 770
Rahavarat tilikauden lopussa 119 065 77 978
  41 087 41 208