Tase (FAS)

TASE (FAS)
 
1 000 euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013
 
VASTAAVAA
 
Pysyvät vastaavat        
Aineettomat hyödykkeet   8 3 095 5 631
Aineelliset hyödykkeet   9 2 721 3 159
Sijoitukset   10 866 892 923 036
         
Pysyvät vastaavat yhteensä     872 709 931 826
         
Vaihtuvat vastaavat        
Pitkäaikaiset saamiset        
Lainasaamiset   11 5 869 21 597
Muut saamiset   11 789 690
      6 659 22 286
         
Lyhytaikaiset saamiset        
Myyntisaamiset     - 284
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 12, 13 63 242 86 198
Saamiset yhteisyrityksiltä 12, 13 187 199
Muut saamiset     1 287 9 972
Siirtosaamiset   13 5 082 8 177
      69 799 104 829
         
Rahat ja pankkisaamiset     119 065 77 978
         
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     195 523 205 094
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ     1 068 231 1 136 920
 
 
1 000 euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013
 
VASTATTAVAA
 
Oma pääoma   14    
Osakepääoma     76 555 76 555
Osakeanti optio-oikeuksilla     460 63
Ylikurssirahasto     13 792 13 792
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     8 460 3 094
Edellisten tilikausien voitto     617 733 643 452
Tilikauden voitto     48 211 38 905
      765 211 775 861
         
Pakolliset varaukset   15 9 772 1 553
         
Vieras pääoma        
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Joukkovelkakirjalainat   16 100 000 100 000
Muu pitkäaikainen vieras pääoma   16 5 438
      100 005 100 438
         
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Ostovelat     8 441 6 862
Velat saman konsernin yrityksille 17, 18 157 560 211 259
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 17, 18 8 955 6 994
Muut velat     1 219 22 482
Siirtovelat   18 17 068 11 471
      193 243 259 068
         
Vieras pääoma yhteensä     293 248 359 507
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     1 068 231 1 136 920