Lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Hidas kasvu Euroopassa saattaa johtaa myös tietotekniikan palvelumarkkinoiden laskun jatkumiseen. Koska 34 % Tiedon liikevaihdosta tulee sen kymmeneltä tärkeimmältä asiakkaalta, yhtiön liikevaihdon kehitys on suhteellisen herkkä muutoksille suurten asiakkaiden kysynnässä. 

Venäjään liittyvät riskit ovat vähäiset, sillä Venäjän myynnin osuus Tiedon liikevaihdosta on alle 1 %. Mikäli kriisi vaikuttaisi Suomen talouskehitykseen, sillä saattaisi olla epäsuorasti vaikutus tietotekniikkapalvelujen kysyntään.

Tuotekehityspalveluissa on alalle tyypillisesti heikko näkyvyys johtuen lyhyestä tilauskannasta. Merkittävän asiakkaan päätöksellä lisätä omien resurssien käyttöä tuotekehityksessä odotetaan olevan kielteinen vaikutus yhtiöön vuonna 2015. Suunnitteilla olevien kustannussopeutusten odotetaan kuitenkin kompensoivan suurimman osan vaikutuksista. Yleisesti asiakkaiden lisääntyvä omien resurssien käyttö tietoliikennesektorilla sekä haastava toimintaympäristö saattavat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kehitykseen myös jatkossa.

Tietotekniikka-alan merkittävä muutos saattaa johtaa osaamisen uudistamiseen liittyviin, jatkuviin toimenpiteisiin. Tämä muutos yhdistettynä toiminnan siirtämiseen suotuisan kustannustason maihin saattaa johtaa yritysten uudelleenjärjestelyjen jatkumiseen. Tämä saattaa herättää epävarmuutta yrityksen sisällä ja synnyttää yrityksen tulokseen liittyviä riskejä.

Alalle on tyypillistä, että suuret yksittäiset sopimukset saattavat vaikuttaa kasvuun voimakkaasti, ja hintapaine saattaa heikentää kannattavuutta. Lisäksi uudet teknologiat kuten pilvipalvelut johtavat siihen, että kysyntä painottuu pidemmälle standardoituihin ja vähemmän työvoimaa vaativiin ratkaisuihin. Kaikki nämä muutokset saattavat johtaa tarpeeseen jatkaa toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

Teknologialisensseihin liittyvät lisämaksut sekä toimitusten laatuun liittyvät ongelmat ja niistä johtuvat projektiylitykset ovat tyypillisiä riskejä tietotekniikan palvelualalle. Toimitusten siirtämiseen suotuisan kustannustason maissa sijaitseviin osaamiskeskuksiin sekä yhtiössä käynnissä olevaa uudelleenorganisointiin liittyy projektitappio- ja sopimussakkoriskejä.

Yrityksiin kohdistuu globaalisti verotarkastuksista johtuvia uusia riskejä. Jos makrotaloudellisen ympäristön heikko tilanne jatkuu, eräät maat saattavat lisätä säätelyä, ja tämän lisäksi muutoksilla veroviranomaisten tulkinnoissa saattaa olla kielteinen vaikutus yrityksiin.

Valuuttakurssien muutoksilla, etenkin Ruotsin kruunulla, on vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Tilinpäätöksessä on lisätietoja valuuttariskien hallinnasta.