Rahavirta, rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan nettorahavirta, joka sisältää nettokäyttöpääoman laskun 17,4 (24,0) milj. euroa, oli 167.9 (159.0) milj. euroa. Nettokäyttöpääoman lasku johtui pääasiassa myyntisaamisten laskusta. Koko vuoden uudelleenjärjestelyihin liittyvät maksut olivat noin 40,5 (37,3) milj. euroa.  

Koko vuoden maksetut verot laskivat 7,0 (18,8) milj. euroon johtuen toisella neljänneksellä saadusta 8,2 milj. euron ja neljännellä neljänneksellä saadusta 4,1 milj. euron veronpalautuksesta Suomessa.

Yritysostojen vaikutus rahavirtaan koko vuonna oli myönteinen 3,7 milj. euroa (-1,7 vuonna 2013).

Koko vuoden investoinnit olivat 43,5 (71,7) milj. euroa, josta 43,0 (58,5) milj. euroa maksettiin. Investoinnit, jotka sisältävät 1,1 (3,4) milj. euron investoinnin osakkeisiin, olivat 2,9 % (4,5) liikevaihdosta ja liittyivät pääasiassa Tiedon konesalikeskuksiin.

Omavaraisuusaste oli 47,8 % (49,3). Nettovelkaantumisaste laski -12,6 %:iin (3,0). Nettovelka oli -59,2 (15,5) milj. euroa sisältäen 112,4 milj. euroa korollista velkaa, 0,3 milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 10,1 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 1,2 milj. euroa muita korollisia saatavia ja 160,6 milj. euroa rahavaroja.

100 milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina erääntyy toukokuussa 2019. Lainalle maksetaan kiinteää 2,875 %:n vuotuista korkoa. Pitkäaikaiset korolliset lainat olivat 100,8 milj. euroa joulukuun lopussa. Lyhytaikaiset korolliset lainat olivat 11,5 milj. euroa ja liittyivät lähinnä yhteisyritysten konsernitiliin ja ohjelmistohankintasopimukseen. 100 milj. euron syndikoitu laina, joka erääntyy toukokuussa 2016, ei ollut käytössä joulukuun lopussa.  

Return on equity
Return on capital employed