Taloudellinen tulos

Tämän raportin vertailuluvut on laskettu uudelleen uuden IFRS-standardin mukaisesti (IFRS 11, ‘Yhteisjärjestelyt’).

Koko vuoden liikevaihto laski 5,3 % ja oli 1 522,5 (1 606,8) milj. euroa. Liiketoimintamyynnit laskivat liikevaihtoa 43 milj. euroa ja liiketoimintaostot kasvattivat sitä 17 milj. euroa. Valuuttakursseilla oli 42 milj. euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski orgaanisesti 1,1 %. IT-palveluiden liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 2,6 %. Tuotekehityspalveluissa asiakkaat jatkoivat ostojen supistamista.

graphs 1
graphs 2
graphs 3
graphs 4

Liikevoitto (EBIT) oli 61,1 (85,7) milj. euroa eli 4,0 % (5,3) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 39,6 milj. euron liikearvon alentumisen, 49,8 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 0,3 milj. euroa myyntivoittoja. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1) oli 150,2 (141,2) milj. euroa eli 9,9 % (8,8) liikevaihdosta. Vuosina 2013 ja 2014 tehdyillä tehostamistoimenpiteillä oli noin 47 milj. euron myönteinen vaikutus liikevoittoon verrattuna vuoteen 2013. Toisaalta henkilöstökustannuksia rasitti noin 21 milj. euron palkkainflaatio sekä kannustinvarausten noin 18 milj. euron kasvu. Lisäksi tarjoomien kehittämiskulut nousivat 10 milj. euroa. Valuuttakurssimuutoksilla oli 6 milj. euron kielteinen vaikutus liikevoittoon.

1) Ilman myyntivoittoja, liikearvon alentumisia ja uudelleenjärjestelykuluja

Operating profit (EBIT) and margin
Operating profit (EBIT) and margin excl. one-off items
Operating profit (EBIT) an dmargin excl one-off items by quarter
Operating profit (EBIT) and margin excl one-off items by service line

Poistot ja liikearvon alentumiset olivat 104,0 (89,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy 39,6 (8,0) milj. euron arvonalentuminen. Poistojen lasku johtuu pääasiassa merkittävästä keskusyksikkö- ja ohjelmistosopimuksesta. Sopimuksen johdosta poistot laskevat, kun taas ohjelmistokustannukset kasvavat. Koko vuoden nettorahoituskustannukset olivat 4,5 (6,6) milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,8 (6,5) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 0,8 (positiivinen 0,8) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 (-0,9) milj. euroa.

 

Koko vuoden osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,86) euroa. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä1) oli 1,56 (1,48) euroa. Liiketoiminnan myyntiin liittyvät kertaluonteiset verot on eliminoitu vuoden 2013 vertailuluvusta.

Taloudellinen tulos palvelualoittain
Milj. euroa Asiakasmyynti 1–12/2014 Asiakasmyynti 1–12/2013 Muutos, % Liikevoitto
1–12/2014
Liikevoitto
1–12/2013
Jatkuvat palvelut 512 492 4 37,6 10,2
Konsultointi ja integraatiopalvelut 387 410 -6 34,9 9,0
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 395 416 -5 68,1 81,2
Tuotekehityspalvelut 229 289 -21 -42,9 8,4
Tukitoiminnot ja globaali johto       -36,5 -23,0
Yhteensä 1 522 1 607 -5 61,1 85,7

 

Liikevoitto palvelualueittain
% Liikevoitto %, liikevaihdosta 1–12/2014 Liikevoitto %, liikevaihdosta
1–12/2013
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta
1–12/2014
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta
1–12/2013
Jatkuvat palvelut  7,3  2,1  7,5  4,3
Konsultointi ja integraatiopalvelut 9,0 2,2 9,9 7,8
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 17,3 19,5 17,8 19,9
Tuotekehityspalvelut -18,7 2,9 9,5 6,7
Yhteensä 4,0 5,3 9,9 8,8
Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa palvelualueittain
Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
1–12/2014
Asiakasmyynti ml.
yritysmyyntien vaikutus
1–12/2013
Muutos, %
Jatkuvat palvelut 525 491 7
Konsultointi ja integraatiopalvelut 390 394 -1
Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet 412 406 1
IT palvelut 1 326 1 292 3
Tuotekehityspalvelut 222 272 -19
Yhteensä 1 548 1 564 -1

Jatkuvat palvelut -alueella liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 7 %. Pilvipalvelujen kasvu oli edelleen vahvaa, ja liikevaihto nousi 48 milj. euroon, mikä on 153 % enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtuu osittain laitteistomyynnistä saaduista tuotoista sekä Tiedon yhteisyritykseen liittyvän liiketoiminnan sisäisestä siirrosta. Vertailukelpoinen kasvu oli noin 5 %. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaalin vakaa kehitys johtui tehokkuuden paranemisesta.

Konsultointi ja integraatiopalvelut -alueella asiakaskokemuksen hallinnan palveluiden sekä toimialakonsultoinnin hyvä kysyntä jatkui koko vuoden, mutta perinteisessä sovellushallinnassa hintaeroosio jatkui ja liikevaihto laski. Palvelualue investoi sovellushallinnan standardoinnin ja tehokkuuden lisäämiseen sekä asiakaskokemuksen hallintapalvelun kehittämiseen. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoittomarginaalin hyvä kehitys johtui lähinnä tehokkuuden paranemisesta.

Toimialakohtaiset ohjelmistotuotteet -alueella terveydenhuolto ja hyvinvointi oli voimakkaimmin kasvanut sektori. Finanssipalveluiden liikevaihto laski, mikä johtui osittain kielteisestä kehityksestä Itä-Euroopassa. Myös öljy- ja kaasusektorin kysyntä heikkeni vuoden loppua kohden. Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus laski johtuen pääasiassa investoinneista tarjooman kehittämiseen sekä valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta.

Tuotekehityspalveluissa liikevaihto laski vuonna 2014, mikä johtui lähinnä avainasiakkaan päätöksestä lisätä omien tuotekehitysresurssien käyttöä. Uudet asiakassopimuksen ovat lupaavia, mutta niiden taloudellinen vaikutus on edelleen vähäinen. Palvelualue sopeutti resurssejaan liiketoimintavolyymien laskuun vuoden aikana parantaakseen kannattavuuttaan. Tuloksen paraneminen johtuu tilapäisistä sopimusehdoista vuoden neljännellä neljänneksellä.

 

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin
Milj. euroa Asiakasmyynti
1–12/2014
Asiakasmyynti
1–12/2013
Muutos, %
Finanssipalvelut 335 331 1
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 311 305 2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 410 403 2
Tietoliikenne, media aj energia 238 279 -15
IT-palvelut 1 293 1 318 -2
Tuotekehitys 229 289 -21
Yhteensä 1 522 1 607 -5
Orgaaninen muutos paikallisissa valuutoissa toimialaryhmittäin
Milj. euroa Asiakasmyynti ml. yritysostojen ja valuuttojen vaikutus
1–12/2014
Asiakasmyynti ml. yritysmyyntien
vaikutus
1–12/2013
Muutos
Finanssipalvelut 342 328 4
Teollisuus, kauppa ja logistiikka 315 301 5
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 428 393 7
Tietoliikenne, media ja energia 248 270 -8
IT-palvelut 1 326 1 292 3
Tuotekehitys 222 272 -19
Yhteensä 1 548 1 564 -1

Finanssipalveluissa liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 4 % johtuen lähinnä Konsultointi ja integraatiopalvelut sekä Jatkuvat palvelut -palvelualueiden hyvästä kehityksestä lukuisten suurten vanhojen ja uusien asiakkaiden kanssa. Noin puolet kasvusta johtuu laitteistomyynnistä saaduista tuotoista sekä Tiedon yhteisyritykseen liittyvän liiketoiminnan sisäisestä siirrosta. Toimialakohtaisissa ohjelmistotuotteissa vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla Itä-Euroopan negatiivisen kehityksen johdosta.

Teollisuus, kauppa ja logistiikka -ryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 5 %, mikä johtui pääasiassa hyvästä kehityksestä ulkoistuspalveluissa. Kehitys oli hyvää sekä teollisuudessa että kaupan alueella vuoden aikana solmittujen lukuisten uusien sopimusten ansiosta.

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi -toimialaryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 7 %. Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektori sekä Ruotsin julkinen sektori kasvoivat voimakkaasti. Suomessa hanke, jonka tavoitteena on yhtenäistää terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorin järjestelmät kansallisesti, eteni hyvin ja toi Tiedolle uusia sopimuksia.

Tietoliikenne, media ja energia -toimialaryhmässä liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 8 %. Tietoliikenne-, media- ja energiasektorilla eräiden projektien päättyminen vaikuttaa volyymeihin, sillä uusien projektien määrä on alhainen. Myös öljy- ja kaasusektorin kasvu kääntyi negatiiviseksi investointien laskiessa. Norjassa älymittareiden markkinat etenivät hyvin, ja vuoden aika tehtiin useita uusia sopimuksia.