Ympäristövastuu

Tieto suhtautuu ympäristöhaasteisiin ennakoivasti ja harjoittaa liiketoimintaansa vastuullisesti. Yhtiö on mukana valituissa kestävän kehityksen indekseissä, ja sen toiminta on sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti.

Vuonna 2014 yhtiö osallistui jälleen YK:n Global Compact -aloitteeseen. Se on suunnattu yrityksille, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaansa ja joiden strategia on laadittu kymmenen yleisesti hyväksytyn periaatteen pohjalta. Periaatteet koskevat mm. ihmisoikeuksia, työmarkkinoita, ympäristöä ja korruption vastaisuutta.

Tiedon ympäristökuormitus liittyy lähinnä konesalien, toimistojen ja muiden toimitilojen energiankulutukseen (lämmitys, jäähdytys, sähkö), matkustamiseen sekä paperin ja muiden tarvikkeiden käyttöön.

Yhtiö käyttää ympäristönhallinnan järjestelmän mukaisesti suunnitelmallista menetelmää tärkeimpien ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa. Yhtiön järjestelmä on ISO 14001-standardin mukainen. Järjestelmän käyttöönotto pohjautuu asiakaskysyntään, ja sen toimivuus varmistetaan ISO 14001 -standardin mukaisella sertifioinnilla. Ympäristönhallinnan periaatteiden mukaisesti työntekijät ovat vastuussa siitä, että ympäristötietoisuus ja siihen liittyvät toimet sisältyvät päivittäiseen työskentelyyn. Esimiehet varmistavat, että heidän organisaationsa ymmärtää periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.

Suuri osa Tiedon energian kulutuksesta ja kasvihuonepäästöistä liittyy yhtiön konesaleihin. Niissä sijaitsevien palvelinten ja tietokoneiden sekä jäähdytysjärjestelmien tarvitsema energia vastaa noin 30 %:a yhtiön kasvihuonepäästöistä. Tieto pyrkii parantamaan konesalien energiatehokkuutta monin eri tavoin kuten esimerkiksi käyttämällä virtuaalipalvelimia. Lisäksi yhtiö kierrättää lämpöä, joka johdetaan takaisin paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Tämä ratkaisu on käytössä yhtiön uudenaikaisessa konesalissa Espoossa.

Välttääkseen ympäristöriskejä toimitusketjussa ja vähentääkseen ostettujen hyödykkeiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia Tieto korostaa ympäristökysymyksistä myös toimittajiensa, alihankkijoittensa ja kumppaneidensa kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että nämä täyttävät korkeat eettiset ja ympäristöön liittyvät vaatimukset, jotka on esitetty yhtiön toimittajia koskevissa periaatteissa. Periaatteet perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edellyttävät, että toimittajilla ja kumppaneilla on joko ISO14001-standardin tai EMAS-järjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) mukainen ympäristönhallinnan järjestelmä.

Pienentääkseen kasvihuonepäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia Tieto pyrkii vähentämään matkustamista.  Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan matkustaminen sisäisiin kokouksiin on minimoitava ja matkustamisen tilalla käytetään digitaalisia työkaluja kuten video- ja telekonferensseja tai verkkokokouksia. 

Tieto nousi jo neljännen kerran yritysten parhaimmistoon mitattaessa niiden sijoittajille ja kansainvälisille markkinoille julkaisemaa tietoa ilmastovaikutuksistaan. Tunnustuksen takana on CDP, kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään kestävää taloutta. Tiedon sijoitus julkaistiin CDP Nordic 2014 -raportissa (Natural capital disclosure for business resilience). Tieto ansaitsi tunnustuksen toimittamalla ilmastotietonsa CDP:n kansainväliseen ympäristötietojärjestelmään. Kaikkien osallistuvien yritysten tiedot arvioitiin puolueettomasti CDP:n pisteytysmenetelmällä. Ylin mahdollinen pistemäärä on 100. Parhaaseen 10 prosenttiin sijoittuneet muodostavat CDLI-indeksin. Tiedon pisteet olivat 98, mikä kertoo yrityksen julkaiseman ilmastotiedon korkeasta laadusta. Tietoa voidaan käyttää pohjana mm. tehtäessä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tähtääviä taloudellisia päätöksiä. Indeksillä pyritään nostamaan esiin yrityksiä, joiden ilmastoasioihin liittyvä tiedotus on avointa.

Tieto julkisti viidennen GRI-pohjaisen yritysvastuuraporttinsa vuonna 2014. Raportti sisältää yleiskatsauksen Tiedon toimintaan taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristövastuun alueilla vuonna 2013, ja se on laadittu uuden GRI G4 -ohjeiston mukaisessa peruslaajuudessa (Core). Ulkopuolinen tarkastaja varmensi raportin AA1000-varmennusstandardin mukaisesti. Katsaus Tiedon toimintaan vuonna 2014 julkistetaan erillisessä yritysvastuuraportissa keväällä 2015.