Rahavirtalaskelma (IFRS)

RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
 
Milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
 
Liiketoiminnan rahavirta        
Tilikauden voitto     35,0 62,2
Oikaisut        
Poistot ja arvonalentumiset 11, 12 104,0 89,7
Osakeperusteiset maksut     0,1 0,8
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot 3, 4 -0,4 -1,4
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta   16 -5,3 -7,3
Muut oikaisut     -2,1 -9,2
Rahoituskulut, netto   8 4,5 6,6
Tuloverot   9 21,6 16,9
Nettokäyttöpääoman muutos        
Lyhytaikaisten saamisten muutos     14,5 48,2
Varastojen muutos     0,1 0,2
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos     2,8 -24,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja     174,8 182,3
Saadut leasing-sopimuksiin liittyvät korkotuotot     0,2 0,2
Saadut korot     0,9 10,0
Maksetut korot     -4,0 -15,4
Muut rahoitustuotot     5,2 9,3
Muut rahoituskulut     -8,1 -16,2
Saadut osingot pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista   16 5,9 7,6
Maksetut välittömät verot     -7,0 -18,8
Liiketoiminnan rahavirta     167,9 159,0
         
Investointien rahavirta        
Konserniyritysten ja liiketoimintojen hankinnasta johtuva nettorahavirta   14 3,7 -1,7
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit     -43,0 -58,5
Konserniyritysten ja liiketoimintojen myynnistä johtuva nettorahavirta     3,3 -17,3
Käyttöomaisuusmyynnit     0,6 1,2
Lainasaamisten muutos     -3,5 2,1
Investointien rahavirta     -38,9 -74,2
         
Rahoituksen rahavirta        
Maksetut osingot     -65,4 -59,7
Käytetyt optiot     5,4 7,1
Rahoitusleasingvelkojen maksut     -3,7 -5,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot     227,1 100,3
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -245,0 -80,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot     - 99,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -3,2 -113,5
Rahoituksen rahavirta     -84,8 -52,0
         
Rahavarojen muutos     44,2 32,8
         
Rahavarat kauden alussa   19 114,1 75,8
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin     2,3 5,5
Rahavarojen muutos     44,2 32,8
Rahavarat kauden lopussa   19 160,6 114,1
         
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.