Tase (IFRS)

TASE (IFRS)
 
Milj. euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013 Ennen IFRS 11 uudelleenlaskentaa
31.12.2013
             
VASTAAVAA
             
Pitkäaikaiset varat            
Liikearvo 11, 14, 15 323,7 372,3 382,6
Muut aineettomat hyödykkeet     11 32,8 44,1 44,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     12 82,2 94,6 95,0
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta     16 19,3 21,5 -
Laskennalliset verosaamiset     17 27,9 27,3 27,6
Rahoitusleasingsaamiset     24 5,4 1,9 1,9
Muut korolliset saamiset       0,9 1,6 1,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat     13 0,7 0,7 0,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä       492,9 564,0 553,6
Lyhytaikaiset varat            
Myyntisaamiset ja muut saamiset     18 371,2 395,9 400,5
Eläkesaamiset     22 - 5,8 5,8
Rahoitusleasingsaamiset     24 4,7 4,3 4,3
Muut korolliset saamiset       0,3 0,3 0,3
Verosaamiset       1,8 10,2 10,3
Rahavarat     19 160,6 114,1 121,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä       538,6 530,6 542,6
             
Varat yhteensä       1 031,5 1 094,6 1 096,2
             
OMA PÄÄOMA JA VELAT
             
Oma pääoma            
Osakepääoma     20 76,6 76,6 76,6
Ylikurssirahasto ja muut rahastot     20 43,9 45,7 45,7
Osakeanti optio-oikeuksilla     20 0,5 0,1 0,1
Kertyneet voittovarat       350,1 391,7 391,7
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       471,1 514,1 514,1
Määräysvallattomien omistajien osuus       0,1 0,1 0,1
Oma pääoma yhteensä       471,2 514,2 514,2
Pitkäaikaiset velat            
Lainat   24, 25 100,8 103,1 103,1
Laskennalliset verovelat     17 22,9 25,6 25,6
Varaukset     23 15,2 9,1 9,2
Eläkevelvoitteet     22 24,0 19,1 19,5
Muut pitkäaikaiset velat       2,1 3,0 3,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä       165,0 159,9 160,4
Lyhytaikaiset velat            
Ostovelat ja muut velat     26 339,9 334,8 341,9
Verovelat       12,3 7,0 7,2
Varaukset     23 31,3 44,2 44,2
Lainat   24, 25 11,8 34,5 28,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä       395,3 420,5 421,6
             
Oma pääoma ja velat yhteensä       1 031,5 1 094,6 1 096,2
 
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Tasevertailu

Varat

Konsernin taseen loppusumma oli 1 031,5 (1 094,6) milj. euroa, eli 5,8 % vähemmän kuin vuonna 2013. Liikearvo laski 323,7 (372,3) milj. euroon. Tieto kirjasi 39,6 milj. euron liikearvon alentumisen Tuotekehityspalvelut -alueella. Käyttöomaisuuteen investoitiin 43,5 (71,7) milj. euroa, mukaan lukien uudet rahoitusleasingsopimukset.

 

Varat tase-erittäin    
     
31.12., % 2014 2013
Liikearvo 31,4 34,0
Muut aineettomat hyödykkeet 3,2 4,0
Aineellinen omaisuus 8,0 8,7
Muut varat 41,8 42,9
Rahavarat 15,6 10,4
Yhteensä 100,0 100,0

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma oli 471,2 (514,2) milj. euroa. Tilikauden nettotulos kasvatti omaa pääomaa 35,0 milj. euroa ja osingot vähensivät omaa pääomaa 59,7 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 47,8 % (49,3). Nettovelkaantumisaste laski -12,6 %:iin (3,0). Nettovelka oli -59.2 (15.5) milj. euroa, sisältäen 112,4 milj. euroa korollista velkaa, 0,3 milj. euroa rahoitusleasingvelkaa, 10,1 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia, 1,2 milj. euroa muita korollisia saatavia sekä 160,6 milj. euroa rahavaroja.

 

Oma pääoma ja velat tase-erittäin    
     
31.12, % 2014 2013
Osakepääoma 7,4 7,0
Muu oma pääoma 38,3 39,9
Korollinen vieras pääoma 10,9 12,6
Korottamat velat 43,4 40,5
Yhteensä 100,0 100,0