Tuloslaskelma (IFRS)

TULOSLASKELMA (IFRS)
 
Milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013 Ennen IFRS 11 uudelleenlaskentaa
1.1.–31.12.2013
Liikevaihto   1 1 522,5 1 606,8 1 671,3
           
Liiketoiminnan muut tuotot   3 18,1 18,1 12,4
           
Palvelut ja tavarat     247,4 268,4 276,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6, 7 846,0 923,7 957,9
Poistot 11, 12 64,4 81,7 82,0
Arvonalentumiset   1 39,6 8,0 8,0
Liiketoiminnan muut kulut   4 287,4 264,7 271,0
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta   16 5,3 7,3 -
Liikevoitto     61,1 85,7 88,2
           
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot   8 1,2 5,3 5,4
Korkokulut ja muut rahoituskulut   8 -4,9 -12,7 -12,8
Nettokurssivoitot/-tappiot   8 -0,8 0,8 0,8
Voitto ennen veroja     56,6 79,1 81,6
           
Tuloverot   9 -21,6 -16,9 -19,4
Tilikauden voitto     35,0 62,2 62,2
           
Tilikauden voitto jakautuu          
Emoyhtiön omistajille     35,0 62,2 62,2
Määräysvallattomille omistajille     0,0 0,0 0,0
      35,0 62,2 62,2
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa   10      
Laimentamaton     0,48 0,86 0,86
Laimennusvaikutuksella oikaistu     0,48 0,86 0,86
           
Laaja tulos, milj. euroa          
           
Tilikauden voitto     35,0 62,2 62,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi          
Muuntoerot     -10,1 -21,2 -21,2
Rahavirran suojaukset     1,4 -1,8 -1,8
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto/tappio
(verojen jälkeen)
    -10,3 3,3 3,3
Laaja tulos     16,0 42,5 42,5
           
Tulos jakautuu          
Emoyhtiön omistajille     16,0 42,5 42,5
Määräysvallattomille omistajille     0,0 0,0 0,0
      16,0 42,5 42,5
           
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.

Tulosvertailu

Koko vuoden liikevaihto laski 5,3 % ja oli 1 522,5 (1 606,8) milj. euroa. Liiketoimintamyynnit laskivat liikevaihtoa 43 milj. euroa ja liiketoimintaostot kasvattivat sitä 17 milj. euroa. Valuuttakursseilla oli 42 milj. euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski orgaanisesti 1,1 %. IT-palveluiden liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi orgaanisesti 2,6 %.

Liikevoitto (EBIT) oli 61,1 (85,7) milj. euroa eli 4,0 % (5,3) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 39,6 milj. euron liikearvon alentumisen, 49,8 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 0,3 milj. euroa myyntivoittoja. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 150,2 (141,2) milj. euroa eli 9,9 % (8,8) liikevaihdosta. Vuosina 2013 ja 2014 tehdyillä tehostamistoimenpiteillä oli noin 47 milj. euron myönteinen vaikutus liikevoittoon verrattuna vuoteen 2013. Toisaalta henkilöstökustannuksia rasitti noin 21 milj. euron palkkainflaatio sekä kannustinvarausten noin 18 milj. euron kasvu. Lisäksi tarjoomien kehittämiskulut nousivat 10 milj. euroa. Valuuttakurssimuutoksilla oli 6 milj. euron kielteinen vaikutus liikevoittoon.

Henkilöstökulut laskivat 8 % ja niiden osuus liikevaihdosta oli 56 % (57). Henkilöstökuluihin sisältyy uudelleenjärjestelykuluja 30,4 (46,9) milj. euroa. Tulosperusteiset palkkiot olivat 27,5 (9,8) milj. euroa. Keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 14 007 (15 170).

Koko vuoden nettorahoituskustannukset olivat 4,5 (6,6) milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 2,8 (6,5) milj. euroa ja valuuttakursseihin liittyvät nettotappiot olivat 0,8 (nettovoitot 0,8) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0.9 (-0.9) milj. euroa.

Tuloslaskelman välittömiin veroihin sisältyy 18,9 milj. euroa kuluneelta vuodelta maksettavaa tuloveroa ja 0,9 milj. euroa (negatiivinen) laskennallisen verovelan muutosta. Verokanta Suomessa oli 20,0 % ja Ruotsissa 22,0 %. Konsernin korkea verokanta johtuu pääosin liikearvon alenemisesta, joka ei ole vähennyskelpoinen veroissa. Nettotulos oli 35,0 (62,2) milj. euroa.  

 

Kulurakenne, % 2014 2013
Palvelut ja tavarat 16,7 17,4
Henkilöstökulut 57,0 59,7
Liiketoiminnan muut kulut 19,3 17,1
Arvonalentumistappio 2,7 0,5
Suunnitelman mukaiset poistot 4,3 5,3
Yhteensä 100,0 100,0