Tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
       
Voitto/osake = Kauden tulos  
    Osakkeiden lukumäärän osakeantikorjattu vuosikeskiarvo  
       
Oma pääoma/osake = Oma pääoma  
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa  
       
Oman pääoman tuotto, % = Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta – välittömät verot * 100
    Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)  
       
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta + rahoituskulut * 100
    Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)  
       
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma * 100
    Taseen loppusumma – saadut ennakot  
       
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat – rahoitusarvopaperit  
       
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen nettovelka * 100
    Oma pääoma