Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT
 
  2014 2013
Liikevaihto, milj. euroa 1 522,5 1 606,8
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 61,1 85,7
Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,0 5,3
Liikevoitto (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä 1), milj. euroa 150,2 141,2
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1), % liikevaihdosta 9,9 8,8
Voitto ennen veroja, milj. euroa 56,6 79,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,48 0,86
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 1), euroa 1,56 1,48
Oma pääoma/osake, euroa 6,44 7,08
Osinko/osake, euroa 1,30 0,90
Investoinnit, milj. euroa 43,5 71,7
Oman pääoman tuotto, % 7,1 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) 9,8 13,5
Nettovelkaantumisaste, % -12,6 3,0
Omavaraisuusaste, % 47,8 49,3
Henkilöstö keskimäärin 14 007 15 170
Henkilöstö 31.12. 13 720 14 318
     
 VIIDEN VUODEN LUVUT
 
  2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto, milj. euroa 1 522,5 1 606,8 1 825,3 1 828,1 1 713,7
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 61,1 85,7 63,0 98,1 72,4
Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,0 5,3 3,5 5,4 4,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa 56,6 79,1 56,7 91,3 66,1
% liikevaihdosta 3,7 4,9 3,1 5,0 3,9
           
Voitto/osake, euroa          
laimentamaton 0,48 0,86 0,41 0,84 0,69
laimennusvaikutuksella oikaistu 0,48 0,86 0,41 0,84 0,69
           
Oma pääoma/osake, euroa 6,44 7,08 7,30 7,90 7,80
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 031,5 1 094,6 1 179,6 1 279,9 1 240,6
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 7,1 12,0 5,5 10,7 9,2
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 1) 9,8 13,5 13,2 18,3 15,1
Omavaraisuusaste, % 47,8 49,3 46,9 46,4 47,6
Nettovelkaantumisaste, % -12,6 3,0 4,5 14,6 9,3
Investoinnit, milj. euroa 43,5 71,7 62,9 103,6 101,4
% liikevaihdosta 2,9 4,5 3,4 5,7 5,9
           
Henkilöstö keskimäärin 14 007 15 170 17 646 18 098 17 097
           
           
2012 luvut on oikaistu uudistetun IAS 19:n mukaisesti.
           
2013 luvut on oikaistu IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' -standardin mukaisesti. 12 kuukauden keskimääräisessa nimittäjässä olevia tase-eriä, jotka koskevat vuotta 2012, ei ole mukautettu IFRS 11-standardin mukaisiksi.
           
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
 TUNNUSLUVUT KATSAUSJAKSOITTAIN
 
Tilintarkastamaton 2014 1)
1–12
2014
10–12
2014
7–9
2014
4–6
2014
1–3
2013 1)
1–12
2013
10–12
2013
7–9
2013
4–6
2013
1–3
Liikevaihto, milj. euroa 1 522,5 402,9 346,2 386,4 387,0 1 606,8 405,1 361,1 416,7 423,9
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 61,1 9,5 -3,9 21,5 34,0 85,7 17,3 24,3 14,8 29,3
Voitto ennen veroja, milj. euroa 56,6 8,6 -5,3 20,5 32,8 79,1 15,7 22,6 13,0 27,8
                     
Osakekohtainen tulos, euroa                    
laimentamaton 0,48 0,09 -0,17 0,23 0,34 0,86 0,21 0,25 0,10 0,30
laimennusvaikutuksella oikaistu 0,48 0,09 -0,17 0,23 0,34 0,86 0,21 0,25 0,10 0,30
                     
Oma pääoma/osake, euroa 6,44 6,44 6,52 6,70 6,56 7,08 7,08 7,08 6,67 6,79
Omavaraisuusaste, % 47,8 47,8 51,4 48,7 44,9 49,3 49,3 46,7 44,0 43,2
Korollinen nettovelka, milj. euroa -59,2 -59,2 25,7 30,3 -20,5 15,5 15,5 52,6 81,1 18,3
Nettovelkaantumisaste, % -12,6 -12,6 5,4 6,2 -4,3 3,0 3,0 10,2 16,8 3,7
Investoinnit, milj. euroa 43,5 12,9 10,1 7,1 13,4 71,7 23,6 15,5 15,3 17,3
                   
Henkilöstö                  
jakson lopussa 13 720 13 720 13 878 14 126 14 102 14 318 14 318 14 778 14 933 15 845
keskimäärin, kumulatiivinen 14 007 14 007 14 105 14 180 14 196 15 170 15 170 15 416 15 720 15 911
                     
                     
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.