Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet

Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2014 oli 76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä 73 675 903.

Tiedon osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on yksi euro. Tiedon osakkeet noteerataan NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhtä suureen osinkoon ja yhteen ääneen. Tiedon yhtiöjärjestys sisältää yhtiökokousta koskevan äänestysrajoituksen, jonka mukaan kukaan ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla yhtiökokouksessa edustettuina olevista äänistä. Yhtiöjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

Osakkeenomistajat ja omien osakkeiden omistus

Vuoden 2014 lopussa yhtiöllä oli 25 430 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista 42,7 % ja ruotsalaiset 3 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 23 916 yksityissijoittajaa, ja he omistivat 13 % Tiedon osakkeista.

Hallituksen jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat 31.12.2014 yhteensä 0,1 % osakkeista ja äänistä ja 3,7 % arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyistä optio-oikeuksista. Nykyisten omistusten ja kaikkien optio-oikeuksien pohjalta he voivat kasvattaa osuuttaan enintään 0,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Toimitusjohtaja on mukana myös Tiedon pitkän tähtäimen osakekannustinohjelmassa 2012–2014, joka maksetaan Tiedon osakkeina. Lisäksi hänellä oli oikeus tulospohjaiseen lisäkannustimeen, jonka pohjalta hänelle siirrettiin yhteensä 10 688 Tiedon omistamaa omaa osaketta vuoden 2015 alussa. Koska näihin kannustimiin liittyvien lisäosakkeiden määrä riippuu yhtiön osakkeen hinnasta mahdollisena toimitusajankohtana, ne eivät sisälly yllämainittuihin lukuihin. Tieto ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja.

Tiedolla on kaksi pitkäaikaista osakkeenomistajaa, jotka omistavat yli 10 % osakkeista: Cevian Capital Partners Ltd ja Solidium Oy. Viimeisimmän, 31.8.2014 annetun ilmoituksen mukaan Cevian Capital Partners Ltd omisti 11 073 614 osaketta eli 15,0 % Tiedon osakkeista ja äänistä. Solidium Oy omisti 10,1 % Tiedon osakkeista 31.12. Joulukuussa 2014 Silchester International Investors LLP ilmoitti, että sen omistus Tiedosta oli vähintään 5,0 %.

Tieto ei ole tietoinen osakassopimuksista tai ristiinomistuksista, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrää. Koska olemassa olevien optio-ohjelmien ja osakepalkkiojärjestelmän laimennusvaikutus on rajallinen, osakkeiden voidaan katsoa olevan 100 %:sti kaupankäynnin kohteena lukuun ottamatta yhtiön omistamia omia osakkeita.

Vuoden 2014 lopussa Tieto tai sen tytäryhtiöt omistivat yhteensä 510 819 omaa osaketta eli 0,7 % osakkeista ja äänistä. Helmikuussa Tiedon hallitus päätti suunnatusta osakeannista liittyen Tiedon pitkän tähtäimen osakekannustinohjelman 2012–2014 ansaintajakson 2013 palkkion maksuun. Osakeannissa 31 174 Tiedon omistamaa omaa osaketta siirrettiin vastikkeetta ohjelmaan osallistuville johtoryhmän jäsenille. Vuoden aikana yhtiölle palautui 199 osaketta vastikkeetta. Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli 73 165 084.

Optiotodistukset ja osakekannustinohjelmat

Tiedolla on kaksi optiotodistussarjaa, jotka on suunnattu yhtiön avainhenkilöstölle. Kukin optio oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden osakkeen (1:1).

 

Seuraava taulukko perustuu arvo-osuusjärjestelmän tietoihin 31.12.2014:

Optiosarja Yhtiön omistus Muiden haltijoiden omistus Uusien osakkeiden määrä* Laimennus-
vaikutus, %
Merkintäaika Toteutushinta,
euroa
2009 B 117 250 262 866 380 116 0,51 % 1.3.2013–31.3.2015 13,19
2009 C 123 800 264 979 388 779 0,2 % 1.3.2014–31.3.2016 10,43
Yhteensä 241 050 527 845 768 895 1,03 %    

Vuoden aikana optiotodistusten määrä laski 624 700:lla 768 895 optiotodistukseen. Muutos koostuu seuraavista:

  • yhteensä 139 395 liittyen merkintöihin optio-oikeuksilla 2009A
  • yhteensä 192 221 liittyen merkintöihin optio-oikeuksilla 2009B
  • yhteensä 200 820 liittyen merkintöihin optio-oikeuksilla 2009B
  • joulukuussa 2014 optio-oikeuksilla 2009B merkityt 26 663 osaketta ja optio-oikeuksilla 2009C merkityt 10 401 osaketta – merkityt osakkeet rekisteröitiin 20.1.2015
  • yhteensä 55 200 optio-oikeutta 2009 A, joista 45 700 oli yhtiön omistuksessa, raukesi.

Yhteensä 11 000 optio-oikeutta 2009 C palautui Tiedolle. Tämän seurauksena yhtiön omistamien osakeoptioiden määrä on 241 050.

Yhtiön hallitus päättää myöhemmin yhtiön hallussa olevien optioiden käytöstä. Kaikissa voimassa olevissa optio-ohjelmissa ohjelman piiriin kuuluvat henkilöt saavat pitää optiot, jos he työskentelevät konsernin palveluksessa optioiden merkintäajan alkaessa. Optio-ohjelmien ehtojen mukaan merkintähintaa alennetaan vuosittain osakekohtaisen osingon määrällä.

Tiedon osakekannustinohjelma (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014 sisältää kolme vuoden pituista osakekohtaista tulosta (EPS) mittaavaa ansaintajaksoa sekä yhden rinnakkaisen suhteellista osakkeenomistajan kokonaisarvon kehitystä (Total Shareholder Return) mittaavan kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014. Tiedon hankkii palkkioina toimitettavat osakkeet markkinoilta tai käyttää omistamiaan osakkeita, minkä vuoksi kannustinohjelmalla ei ole laimentavaa vaikutusta. Yksittäisiä ansaintajaksoja seuraa rajoitusjakso, jonka pituus on ylimmälle johdolle kaksi vuotta. Muut osanottajat ovat oikeutettuja mahdollisiin palkkiona toimitettaviin osakkeisiin vuoden viiveellä, mutta niihin ei liity rajoitusjaksoa.

Tiedon synteettinen optio-ohjelma, Phantom Options 2009, raukesi vuonna 2014, ja siihen liittyvät optiot maksettiin maaliskuussa. Phantom-optiot 2009 oikeuttivat haltijansa käteiskorvaukseen, minkä vuoksi niillä ei ollut laimentavaa vaikutusta. 

Helmikuussa 2015 Tiedon hallitus hyväksyi kaksi uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää: Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015. Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana maksettavan osuuden). Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Tiedon osakkeen arvoa (sisältäen rahana maksettavan osuuden).

Hallituksen valtuudet

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita siten, että hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 7 200 000 eli noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta lukumäärästä. Valtuutusta on tarkoitus käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen.

Kurssikehitys ja vaihto

Vuoden 2014 aikana Tiedon osakkeita vaihdettiin 546,1 milj. eurolla (28 085 320 osaketta) Helsingissä ja 556,9 milj. kruunulla (3 138 593 osaketta) Tukholmassa. Vaihdettujen osakkeiden määrä vastasi 42 %:a liikkeeseen lasketuista osakkeista. NASDAQ OMX Helsingissä osakkeen vuoden 2014 volyymipainotettu keskikurssi oli 19,45 euroa. Vuoden lopussa kurssi oli 21,51 euroa. Ylin kaupantekokurssi oli 22,19 euroa ja alin 16,26 euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 1 584,8 (1 202,3) milj. euroa. Yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana Helsingissä 32 % ja Tukholmassa 41 %. Samaan aikaan OMX Helsinki -indeksi nousi 6 % ja OMX Stockholm -indeksi 11 %.

NASDAQ OMX Helsingin ja Tukholman lisäksi Tiedon osakkeella käydään kauppaa monenkeskisillä markkinapaikoilla (MTF). Osake oli kaupankäynnin kohde ainakin seuraavissa: Chi-X, Turquoise, Burgundy ja BATS Europe. Yhteensä näillä markkinapaikoilla vaihdettiin 9 990 002 Tiedon osaketta eli noin 24 % kaupankäyntivolyymista.

Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy Tiedon verkkosivuilta osoitteesta www.tieto.fi/sijoittajille.

OSAKEINFORMAATIO      
           
  2014 2013 2012 2011 2010
Osakepääoman kehitys          
Osakepääoma tilikauden lopussa, euroa 76 555 412 76 555 412 75 952 174 75 841 523 75 841 523
Osakkeiden lukumäärä 73 675 903 73 132 367 72 377 213 72 023 173 72 023 173
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 73 675 903 73 132 367 72 377 213 72 023 173 72 023 173
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä, vuosikeskiarvo 72 944 228 72 369 221 71 659 278 71 469 473 71 408 913
           
Osakekohtaisia tunnuslukuja          
Voitto/osake, euroa          
laimentamaton 0,48 0,86 0,41 0,84 0,69
laimennusvaikutuksella oikaistu 0,48 0,86 0,41 0,84 0,69
Oma pääoma/osake, euroa 6,44 7,08 7,30 7,90 7,80
           
Kurssikehitys ja vaihto          
NASDAQ Helsingissä          
Ylin vaihtokurssi, euroa 22,64 18,43 15,78 15,99 18,40
Alin vaihtokurssi, euroa 16,15 14,20 11,01 8,39 12,50
Tilikauden keskikurssi, euroa 19,45 16,09 13,53 11,97 15,02
Pörssivaihto, kpl 28 085 320 26 657 716 38 797 365 67 249 460 79 932 379
Pörssivaihto, % 38,1 36,5 53,6 93,4 111,0
           
NASDAQ Tukholmassa          
Ylin vaihtokurssi, kruunua 207,90 155,00 139,50 142,20 175,00
Alin vaihtokurssi, kruunua 142,10 123,00 97,55 78,65 118,30
Tilikauden keskikurssi, kruunua 177,45 140,05 119,50 113,76 142,72
Pörssivaihto, kpl 3 138 593 1 511 176 4 635 237 8 349 881 9 656 550
Pörssivaihto, % 4,3 2,1 6,4 11,6 13,4
           
Markkina-arvo, milj. euroa 1 584,8 1 202,3 1 077,7 792,3 1 019,8
           
Osingonjako          
Osingonjako, 1000 euroa 95 177 65 369 59 709 53 602 50 029
Osinko, nimellinen, euroa 1,30 0,90 0,83 0,75 0,70
Osinko, % tuloksesta 270,8 104,7 202,4 89,3 101,4
           
Osakekurssiin suhteutettuja tunnuslukuja          
NASDAQ Helsingissä          
Hinta/voitto -suhde (P/E) 45 19 36 13 21
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, % 6,0 5,5 5,6 6,8 4,9
NASDAQ Tukholmassa          
Hinta/voitto -suhde (P/E) 45 19 36 13 20
Osinko suhteessa ostokurssiin tilikauden päättyessä, % 6,0 5,4 5,6 6,8 4,9
Helsinki
Stockholm
Osinko/osake
Markkina-arvo
 Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014
    Shares %
1 Cevian Capital 1) 11 073 614 15,0
2 Solidium Oy 7 415 418 10,1
3 Silchester International Investors LLP 2) 3 666 901 5,0
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 166 998 2,9
5 OP-Pohjola osk 2 160 000 2,9
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 646 953 2,2
7 Swedbank Robur rahastot 1 573 449 2,1
8 Nordea rahastot 834 166 1,1
9 Valtion Eläkerahasto 823 000 1,1
10 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 793 488 1,1
  10 suurinta osakkeenomistajaa 32 153 987 43,6
  - joista hallintarekisteröityjä 16 313 964 22,1
       
  Hallintorekisterissä 25 763 042 35,0
  Muut 15 758 874 21,4
  Yhteensä 73 675 903 100,0
   
Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin  
Osakkeenomistajat

 

Osakkeiden määrä Osakkeenomistajat Osakemäärä
    Lkm % Lkm %
1–100 5 811 36,1 346 483 0,5
101–500 6 444 40,1 1 734 179 2,4
501–1 000 1 908 11,9 1 471 778 2,0
1 001–5 000 1 612 10,0 3 426 125 4,7
5 001–10 000 152 0,9 1 068 716 1,5
10 001–50 000 98 0,6 2 047 194 2,8
50 001–100 000 22 0,1 1 461 189 2,0
100 001–500 000 23 0,1 4 596 709 6,2
500 001– 11 0,1 57 512 970 78,1
Osakepääoman muutokset    
   (1 osake= 1 ääni) Osakkeita Osakepääoma, euroa
Yhteensä 31.12.2006 75 841 462 75 841 462
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2007 1 883 350 0
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2007 61 61
Omien osakkeiden mitätöinti, rekisteröity 2008 1 935 000 0
Yhteensä 31.12.2011 72 023 173 75 841 523
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2012 354 040 110 651
Yhteensä 31.12.2012 72 377 213 75 952 174
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2013 755 154 603 238
Yhteensä 31.12.2013 73 132 367 76 555 412
Optiolla merkityt osakkeet, rekisteröity 2014 543 536 0
Yhteensä 31.12.2014 73 675 903 76 555 412
Tieto, kaupankäyntitunnuksia    
     
NASDAQ OMX Helsinki                                 TIEV
NASDAQ OMX Stockholm      TIEN
Thomson Reuters, Helsinki       TIE1V.HE
Thomson Reuters, Stockholm   TIEN.ST
Bloomberg, Helsinki   TIE1V FH
Bloomberg, Stockholm   TIEN SS
ISIN Code   FI0009000277